Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

framboise
7569 472b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaardhund maardhund
framboise
8809 4d22 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viairmelin irmelin
framboise
3839 2c0a 390
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
framboise

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viairmelin irmelin
framboise
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMonasi Monasi
framboise

January 06 2015

framboise

November 10 2014

framboise
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMonasi Monasi
framboise
4685 9bce 390
framboise
framboise
Reposted fromikari ikari viabutterfly-effect butterfly-effect
framboise
0270 55e1 390
Reposted fromlittlefool littlefool viarevue revue
framboise
5007 e1fa 390
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaaconcagua aconcagua

November 09 2014

framboise
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
framboise
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viairmelin irmelin
framboise
framboise
7204 bcf6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin
framboise
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl